ติดต่อเรา

หากข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของใบโอน กรุณาติดต่อ
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1700 หรือ 1702
กลุ่มจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ชั้น 4 สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ เช่น ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ หรือ ไม่สามารถเข้าชมเว็บไซต์ภายในสำนักฯ ได้
กรุณาติดต่อ

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1300 หรือ 1303
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา